Kreativa strukturer

Kreativa strukturer. Kreativitet och innovation är själva basen i entreprenörsskapet och en grundförutsättning för långsiktig hållbarhet. I småföretag är ofta vägen från tanke till handling relativt kort. Här kan problemen ofta vara en brist på fokus. I större företag och organisationer tappas ofta kreativiteten bort i de stora systemen. Här krävs istället ett medvetet arbete för att skapa förutsättningar för långsiktig kreativitet och innovation.

Vi gör gemensamt en analys av ditt företag ur kreativitetssynpunkt och genomför en idégenereringsprocess i en central fråga. Med detta som grund formulerar vi gemensamt en insatsplan för den interna kreativa strukturen som sedan omsätts av er i organisationen.